Obědy dětem

Dne

Vážení rodiče,

prostřednictvím žákovských knížek jste od nás dostali informaci o projektu Obědy dětem, který zajišťuje nezisková organizace  Drab Foundation. Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací. Škola má za úkol vytipovat vhodné žáky a vyplněnou žádost podat nejpozději do 1. 6. 2017.

Finanční prostředky by škola získala na období od 1. 9. 2017 – 28. 2. 2018.

Pokud máte o nabídku zájem, vyplňte údaje, které jste obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a odevzdejte třídnímu učiteli do 16. 5. 2017.

Děkujeme za pochopení

                                                                  Mgr. Markéta Nedělová

Ars Poetika – Puškinův památník

Dne

29. dubna 2017 se v aule Pedagogické fakulty MU Brno konal již 52. ročník ruskojazyčné soutěže Puškinův památník.  V tento den se do Brna sjeli zástupci základních a středních škol, aby v různých kategoriích předvedli svá vystoupení. Soutěžilo se v kategorii zpěvu, recitace a dramatizace.

Rozhodnutí o přijetí do první třídy

Dne

V pondělí 3. dubna proběhl na naší škole zápis prvňáčků. Do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 27 dětí. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam uchazečů - klikněte zde.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu – odbor školství do 15 dnů ode dne  jeho doručení. Datum zveřejnění  4. 4. 2017

Pozn.: Žádost o odklad školní docházky mohou rodiče podat písemně u ředitelky školy. Žádost musí být doložena vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a vyjádřením dětského lékaře.

                                                                                 

   Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy

Jarní radovánky v ŠD

Dne

31. března 2017 jsm e u nás ve škole vítali jaro. Na chodbě před školním klubem probíhaly jarní dílničky, kde děti ze všech oddělení ŠD a ŠK vyráběly jarní dekorace.