Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne

 

Hurá, jdeme do školy - Bobeček.cz | Bobeček.cz

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 16. 00 hodin v ZŠ Valtice. Dostavte se, prosím, v uvedenou dobu na nádvoří školy.

 

Těšíme se na Vás.

Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy

Otevření tělocvičny Základní školy Valtice

Dne

S účinností od 11. května 2020 ZŠ Valtice může znovu pronajímat prostory tělocvičny dalším subjektům, např. soukromým osobám, kurzům pro děti a dospělé, amatérským sportovcům apod. Časový rozvrh hodin zůstává pro nájemce nezměněn.

V případě zájmu o pronájem tělocvičny jej potvrďte v pracovní dny od 8:00 – 14:00 na telefonním čísle 519 352 293.

V tělocvičně dodržujte zvýšená hygienická opatření – před vstupem do tělocvičny a po opuštění použijte připravenou dezinfekci. Je zakázáno využívat šatny a používat sprchy.

Při sportování není nutné nosit roušku.

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka školy

ÚPRAVA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ve školním roce 2019 – 2020

Dne

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč na přihlášce uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

· Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení vyhlášeného MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je tato součástí přijímacího řízení.

·Vyhodnocování přijímací zkoušky, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.

· Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

U oborů středního vzdělání s výučním listem se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit s předstihem (např. v průběhu měsíce dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Ale 5ti denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku začne stejně jako pro obory s jednotnou zkouškou (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

· Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to na dobu alespoň 15 dnů.

Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodů urychlení procesu přijímání. Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

· Odevzdání zápisového lístku

Lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Znění celého zákona naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Přeji Vašim dětem mnoho zdaru při přijímacím řízení.

V případě dotazů pište prostřednictvím bakaláře nebo volejte 605 121 106.

Mgr. Pavlína Dvořáčková – výchovná poradkyně

VÝUKA VE ŠKOLE PRO 1.STUPEŇ OD 25.5.2020

Dne

Vážení rodiče!

V souladu s usnesením vlády je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole. Docházka je pro žáky nepovinná. Vzdělávací aktivity se realizují pro maximálně 15 - ti členné skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Složení skupin je neměnné a ke každé skupině budou přiděleni pedagogičtí zaměstnanci. Není možné zabezpečit, aby každé dítě pracovalo pod vedením své třídní paní učitelky. Někteří pedagogičtí zaměstnanci jsou osoby s rizikovými faktory a vůbec do přímého vzdělávacího procesu nenastoupí. Současně bude nadále probíhat i distanční vzdělávání žáků, kteří do školy docházet nebudou.

Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k prostorovým a personálním možnostem. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Obě části tráví děti se svojí skupinou v přidělené místnosti. Začátek dopolední části bude organizován tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před školou. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který vychází z ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Konec odpolední části stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem nejdéle do 16:00. Ranní ani odpolední družina není poskytována. Výuka tělesné výchovy není umožněna, aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Žáci jsou povinni respektovat zvýšená hygienická pravidla, ve společných prostorách nosí roušky. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola organizuje provoz a veškerý pohyb dětí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Školní stravování je provozováno s ohledem na zvýšená hygienická opatření. Cena oběda je stanovena směrnicí upravující stravování vydanou k 1. 4. 2020 ředitelkou školy. (Směrnice je k dispozici na webu školy.)

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020. Před prvním vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha). Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádostí o vyjádření, zda máte zájem, aby Váš syn / dcera byli zařazeni od 25. 5. 2020 do školní skupiny. Svá vyjádření zašlete formou odpovědi na tuto zprávu nejpozději do 18. 5. 2020 do 8:00 h. Rovněž, prosím, upřesněte, zda bude Vaše dítě odcházet po obědě domů, nebo bude zůstávat i na odpolední část. Bude – li zájem o přítomnost žáků přesahovat personální nebo technické možnosti školy, budou ředitelkou školy při zařazování do skupin upřednostněni žáci se speciálními výukovými potřebami, dále žáci, kteří nemají dostatečné technické vybavení k distanční výuce a děti samoživitelek.

 

S pozdravem

Markéta Nedělová, ředitelka školy