Školní poradenské pracoviště ZŠ Valtice

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Hlavním úkolem je poskytování konzultačních a poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům i vyučujícím.

 

Cíle ŠPP:

 • poradenské služby ve škole, a to nejen žákům, ale i zákonným zástupcům a pedagogům
 • spolupráce a metodická pomoc učitelům a žákům
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, především záškoláctví a vysoká absence
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky integrované
 • péče o nadané žáky, jejich vyhledávání
 • sledování a péče o žáky neprospívající, vytváření předpokladů pro snižování jejich neprospěchu
 • poskytování poradenských služeb kariérového poradenství
 • práce s třídními kolektivy
 • zlepšování sociálního klimatu školy
 • prevence sociálně patologických jevů, zajišťování programů prevence
 • zapojení do DVPP, sledování a doporučení vhodných kurzů pro vyučující nebo celou sborovnu

 

Prioritou ŠPP v letošním školním roce bude zajištění metodické pomoci a podpory učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky neprospívajícími. Sledovat a doporučovat nabídky vhodných vzdělávacích kursů pro začínající učitele. Metodická pomoc pro třídní učitele při vedení třídnických hodin, návrhy témat do třídnických hodin, případná účast. Ve spolupráci s vedením školy sledovat dotační programy a aktivně se zapojovat.

 

Organizační struktura

Výchovný poradce                                         Mgr. Pavlína Dvořáčková
Školní metodik prevence                               Mgr. Soňa Vašíčková
Speciální pedagog                                         Mgr. Petra Kosová (do října2018)
Vedoucí dyslektického kroužku                     Martina Rajnohová, Mgr. Pavlína Dvořáčková
Vedoucí logopedického kroužku                    Mgr. Ilona Kramářová
Asistenti pedagoga                                        Sabina Zelinková, Jaroslava Tichá, Martina Rajnohová

Telefonní kontakt:                                       605 121 106

 

Úkoly pro celý školní rok

 • pravidelná setkání s vedením školy
 • spolupráce s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, poskytování informací
 • sledování prospěchu žáků, problémů chování žáků i problémů třídního kolektivu
 • ve spolupráci s třídním učitelem sledovat nově příchozí žáky, jejich prospěch i začlenění do kolektivu
 • náslechy v hodinách – žáci se SVP, problémy v chování, žáci neprospívající,..
 • konzultace s rodiči i učiteli o závěrech vyšetření v PPP
 • řešení problémového chování žáků s rodiči
 • sledovat adaptační potíže žáků 1. ročníku a 5. ročníku
 • konzultace s rodiči i třídními učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se SVP, další vzdělávání, odborná literatura
 • prevence a postihy záškoláctví
 • práce s třídním kolektivem, třídnické hodiny