Školní rok 2020/2021

Pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu:

Žádost o přijetí do školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny

Odhlášení žáka ze školní družiny

Vyzvedávání žáka nezletilou osobou ze školní družiny

Souhlas s odcházením ze školní družiny do zájmového kroužku

 
 
 
Na naší škole fungují čtyři oddělení školní družiny
 
    I. oddělení      Radmila Trojanová, DiS
    II. oddělení     Žaneta Baxová
    III. oddělení    Sabina Zelinková
  
 
Provoz školní družiny:
ranní družina 6:30 -7:45
odpolední družina 11:40 - 17:00

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací.

Vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedou žáky k tvořivosti a rozvíjí estetické vnímání.
 
 
 
ŠD v letošním roce pracuje podle ŠVP ŠD v návaznosti na ŠVP pro první stupeň. ŠD se inspiruje kapitolou Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tématických okruhů:
 
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
 
Školní družina nabízí pravidelné činnosti , příležitostné akce a nabídku spontánních aktivit. Umožňuje různé odpočinkové aktivity a pořádá akce také pro rodiče a širokou veřejnost.
 
 
Poplatek za ŠD za pololetí činí:
ranní družina (pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky) - 250,- Kč
odpolední družina - 750,- Kč
celodenní družina - 1000,- Kč
Platba za 1. pololetí probíhá do 30. 9., za 2. pololetí do 28. 2. na účet školy:
Česká spořitelna, č. ú. 1384057309/0800. Variabilní symbol bude rodičům oznámen během měsíce září.

Dětem docházejícím do družiny platí variabilní symbol po celou dobu docházky (1. - 4. ročník).

Děti, které navštěvují školní klub, mají jiný variabilní symbol (platí jinou částku).

Pokud variabilní symbol nemáte nebo jste ho zapomněli, zjistíte ho v 1. oddělení školní družiny
u Radmily Trojanové
.

 
Plán akcí pro rok 2019/2020
 

Září

Dýňobraní

Beseda v knihovně

Říjen

Drakiáda

Tiskařská dílna v knihovně

Listopad

Podzimní tvoření

Výroba dárečků pro seniory

Prosinec Vánoční tvoření na jarmark
Jarmark
Leden Hry na sněhu (dle počasí)
Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu

Únor

Karneval
Kouzelnické představení

Březen

Vítání jara

Duben

Velikonoční dílny
O kuličkového krále

Květen Petanque
Výroba dárečků maminkám
Červen Zábavné odpoledne