Školní poradenské pracoviště ZŠ Valtice

 ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

 

Hlavním úkolem je poskytování konzultačních a poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům i vyučujícím.

 

Cíle ŠPP:

 • poradenské služby ve škole, a to nejen žákům, ale i zákonným zástupcům a pedagogům
 • spolupráce a metodická pomoc učitelům a žákům
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, především záškoláctví a vysoká absence
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • péče o nadané žáky, jejich vyhledávání
 • sledování a péče o žáky neprospívající, vytváření předpokladů pro snižování jejich neprospěchu
 • sledovat a vyhodnocovat plnění IVP, podpůrných opatření
 • poskytování poradenských služeb kariérového poradenství
 • práce s třídními kolektivy
 • zlepšování sociálního klimatu školy
 • prevence sociálně patologických jevů, zajišťování programů prevence
 • zapojení do DVPP, sledování a doporučení vhodných kurzů pro vyučující nebo celou sborovnu
 • zapojení do MAP, aktivně vyhledávat a doporučovat vhodná témata pro sdílení dobré praxe, školení pro učitele, akce pro rodiče
 • podporovat žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání nebo výrazně zaostávají (metodická pomoc vyučujícím, konzultační hodiny)

 

Prioritou ŠPP v letošním školním roce bude zajištění metodické pomoci a podpory učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými. Spolu s vedením školy vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání. Sledovat a doporučovat nabídky vhodných vzdělávacích kursů pro začínající učitele, nové metody učení. Metodická pomoc pro třídní učitele při vedení třídnických hodin, návrhy témat do třídnických hodin, případná účast. Ve spolupráci s vedením školy sledovat dotační programy a aktivně se zapojovat.

 

Organizační struktura

Výchovný poradce:  Mgr. Pavlína Dvořáčková

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Vašíčková

Asistenti pedagoga: Sabina Zelinková, Jaroslava Tichá, Martina Rajnohová, Mariana Pouchlá, Dagmar Kerelová

 

Úkoly pro celý školní rok

- pravidelná setkání s vedením školy

- spolupráce s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, poskytování informací

- sledování prospěchu žáků, problémů chování žáků i problémů třídního kolektivu

- ve spolupráci s třídním učitelem sledovat nově příchozí žáky, jejich prospěch i začlenění do kolektivu

- zmapování pokroku zvládnutí učiva žáků v době distanční výuky (ve spolupráci s vyučujícími)

- zaslat vyučujícím Plán reflexe v úvodu školního roku

- konzultovat obsah ověřování znalostí žáků s vyučujícími předmětu Ma, Čj, Aj, NJ – Ověřovací prověrka znalostí žáků z období distanční výuky 2019/2020

- v rámci hospitační činnosti věnovat pozornost žákům s PO,

- navrhovat obsahové úpravy učiva (ve spolupráci s vedením školy a vedoucími předmětových komisí)

- diskutovat s vyučujícími způsoby hodnocení (využívat formativní hodnocení)

- spolupracovat s učiteli zapojenými do projektu Šablony II

- náslechy v hodinách – žáci se SVP, problémy v chování, žáci neprospívající,..

- konzultace s rodiči i učiteli o závěrech vyšetření v PPP

- konzultovat s vyučujícími zakoupení pomůcek pro žáky s PO

- řešení problémového chování žáků s rodiči

- vyhledávat vhodné preventivní programy pro žáky,

- spolupracovat s vedením školy, zřizovatelem – sociálně slabí žáci

- sledovat adaptační potíže žáků 1. ročníku a 5., 6. ročníku

- konzultace s rodiči i třídními učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

- sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se SVP, další vzdělávání, odborná literatura

- prevence a postihy záškoláctví

- práce s třídním kolektivem, třídnické hodiny